ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д-Р ГЕНАДИЕВ“ ЕООД (МЦ Д-р Генадиев) е лечебно заведение, което за целите на своята дейност обработва лични данни на физически лица в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) (GDPR), Закона за защита на личните данни, нормативните актове в сферата на здравеопазването и Политиката на дружеството за защита на личните данни.

„Лични данни“ е всяка информация, която се отнася до физическо лице и чрез която то може да бъде пряко или непряко идентифицирано.

„Данни за здравословното състояние“ означава лични данни, свързани с физическото или психическото здраве на физическо лице. Тези данни се ползват със специална защита, предвид техния чувствителен характер, и се обработват от медицински специалисти, обвързани от задължение за професионална тайна.

„Обработване на лични данни“ са действия и дейности, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

С настоящата политика се предоставя информация относно:

1.    Кой е администратор на личните данни?

„ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д-Р ГЕНАДИЕВ “ ЕООД е администратор на лични данни, като изпълнява тази своя дейност на адрес: гр.София, Полигона, ул.Петър Протич 4, сграда СБАЛ Зора, втори етаж, кабинет 2 и 3

 

 1. На кого се обработват данните?

  МЦ Д-р Генадиев обработва лични данни относно следните физически лица:
  • Пациенти, а когато това е необходимо – и на техни близки;
  •    Персонал – настоящи и бивши служители на дружеството, кандидати за работа, както и обучаеми;
  •    Контрагенти или потенциални контрагенти на дружеството

 2. Какви са целите на обработването?

  Необходимостта от обработка на личните данне е свързана с основната дейност на лечебното заведение, чиято цел е предоставяне на медицински услуги, изпълнение на законовите задължения в сверата на здравеопазването, изпълнение на изискванията на трудовото и социалното законодателство по отношение на служителите, гарантиране сигурността на пациентите, служителите и имуществото чрез регистрация, счетоводно обслужване, информация свързана с Търговския закон, поддръжка и сигурност на интернет сайта и IT системите на дружеството, защита на законните интереси на дружеството, включително и по съдебен ред, и др.

  4. Правни основания за обработване

  МЦ Д-р Генадиев обработва лични данни, които са определени като специални: за здравословното състояние, генетични данни или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация, единствено при наличие на някое от условията по Общия регламент и по-специално:
  •    •    За да бъдат защитени жизненоважни интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, когато субектът на данните е физически или юридически неспособен да даде своето съгласие;
  •    За защита на обществения интерес в областта на общественото здраве, като защитата срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето или осигуряването на високи стандарти за качество и безопасност на здравните грижи и лекарствените продукти или медицинските изделия;
  •    При наличие на изрично съгласие на лицето за обработването за една или повече конкретни цели, освен ако законодателството изключва възможността за подобно съгласие.
  За целите на превантивната или трудовата медицина, за оценка на трудоспособността на служителя, медицинската диагноза, осигуряването на здравни или социални грижи или лечение;

  Правни основания за обработка на лични данни по Общия регламент:
  •    Законови задължения на дружеството;
  •    Изпълнение на договор, включително преддоговорните отношения преди сключването му;
  •    Легитимните интереси на дружеството, доколкото те имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субектите на данни;
  •    Свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие на субекта на данните. Вече даденото съгласие може да бъде оттеглено от лицето по всяко време по същия начин, по който е било предоставено.

  МЦ Д-р Генадиев предоставя лични данни на:
  •    Компетентни публични органи в изпълнение на законови разпоредби, включително на Министерството на здравеопазването, НАП, НОИ и др.;
  •    Търговски дружества, предоставящи услуги на дружеството, в това число за информационно поддържане и сигурност на IT системите.

  МЦ Д-р Генадиев предприема необходимите мерки за защита на личните данни за гарантиране на сигурността и опазване на тяхната конфиденциалност.

  Личните данни се съхраняват в съответните срокове, в зависимост от действащото законодателство и от характера на информацията.

Личните данни, съдържащи се в счетоводни документи, се съхраняват в сроковете по чл. 12 от Закона за счетоводството.

МЦ Д-р Генадиев прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни, включително поемане на изрично задължение от служителите за професионална тайна и конфиденциалност.

 

Достъп до обработваните от МЦ Д-р Генадиев лични данни имат само служители на лечебното заведение, чийто основни длъжностни задължения са обусловени от обработването на данните на конкретния субект на лични данни.

 

Личните данни се съхраняват на материален и електронен носител, като достъпът до тях е ограничен само до служители на лечебното заведение, имащи пряка или косвена връзка със съответния субект на лични данни.

 

Всички събрани лични данни се съхраняват в съответствие и при условията, предвидени от (Общ регламент относно защитата на данните)и националното законодателство на република България, като се спазват сроковете, определени в нормативните актове за различните категории по вид и характер данни.

Формите и съдържанието, както и условията и редът за обработване, използване и съхраняване на медицинската документация и за обмен на медико-статистическа информация, се определят с наредби на министъра на здравеопазването, съгласувани с Националния статистически институт.

Всички записи от запитвания и разговори, осъществявани чрез официалните комуникационни канали на MЦ Д-р Генадиев, се съхраняват за минимално допустимия от законодателството срок.

Права на субектите на данните

Всяко физическо лице, чиито данни се обработват от МЦ Д-р Генадиев, има следните права:

– право на достъп до личните му данни, включително да получи копие от тях;
– право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
– право на изтриване на лични данни, които се обработват без правно основание;
– право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между дружеството и лицето до неговото решаване или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
– право на преносимост на лични данни, които го засягат и които той е предоставил на Дружеството, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.
– право на възражение – по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес.

Здравна информация може да бъде предоставяна на трети лица, когато:
– лечението на лицето продължава в друго лечебно заведение;
– съществува заплаха за здравето или живота на други лица;
– е необходима за нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания;
– е необходима за нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване;
– е необходима за нуждите на медицинската статистика или за медицински научни изследвания, след като данните, идентифициращи пациента, са заличени;
– е необходима за нуждите на Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация, НЗОК, регионалните здравни инспекции и Националния статистически институт.
– е необходима за нуждите на застраховател, лицензиран по раздел I от приложение № 1 или т. 2 или по т. 1 и 2 от раздел ІІ, буква „А“ на приложение № 1 към Кодекса за застраховането.
– е необходима на разследващи, съдебни и контролни органи;

Правото на достъп до здравна информация се упражнява по реда на чл. 27 от Закона за здравето.

В съответствие със Закона за защита на личните данни, посочените по-горе права могат да се упражнят чрез подаване на писмено заявление на адрес гр.София, Полигона, ул.Петър Протич 4, сграда СБАЛ Зора, втори етаж, кабинет 2 и 3

. Заявлението се отправя лично от субекта на данни или от изрично упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно, като копие от него се предоставя към заявлението.

Отговор на искане на упражнено право се изготвя на хартиен носител и се получава от заявителя на адреса на лечебното заведение, след надлежно легитимиране и подписване, че заявителят е получил исканата информация.

В съответствие със Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на данните, всяко физическо лице, което счита, че правото му на защита на личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg.

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА МЦ Д-р Генадиев

Каква информация събираме?

От посетителите на страницата не се събира лична информация.

Коментари

Ние не позволяваме поставянето на коментари от посетителите на страницата.

Файлове

Ние не позволяваме качването на файлове от посетителите на страницата.

Контакт

Ако се свържете с нас чрез методите за контакт описани на страницата ни, ние ще  използваме данните, които ни предоставите единствено за целите на кореспонденцията.

Cookies

Cookies файловете, който страницата използва не запазват лична информация и се използват само за да подсигурят нормалната работа.

Съдържание на трети страни

Възможно е на страницата да има връзки или съдържание генерирано от други сайтове. Тези сайтове имат свои регулации и политики за обработката на лични данни. Предвид това Потребителя разбира и се съгласява, че ние нямаме контрол над тях и не може да бъде отговорнo за тяхната дейност. Въпреки това ние държим на добрия имидж на нашите Сайтове и разчитаме на вашата обратна връзка за тези препратки, за да поддържаме високото качество на съдържанието, което предоставяме.

Споделяне на лични данни

Никаква лична информация на посетителите на нашата страница няма да бъде предоставяни на други организации или лица. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Време, за което пазим личните данни

Лични данни свързани с кореспонденция между посетители на страницата и наши служители се пазят до приключване на периода, в който тази кореспонденция е полезна за посетителя.

Вашето съгласие

Ако имате съмнения, въпроси или оплаквания относно обработването на вашите данни, можете да подадете възражение в писмен вид с препоръчана поща до адрес гр.София, Полигона, ул.Петър Протич 4, сграда СБАЛ Зора, втори етаж, кабинет 2 и 3