1. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен „Доктор” на тема 

Лапароскопска тазова лимфна  дисекция в диагностиката, стадиране и определяне показанията за радикална простатектомия при 

карцином на простатата”2007г. София

    1. Салтиров, Ил., Т. Терзиев, Цв. Генадиев

Съвременна диагностика на туморите на горния уринарен тракт

Хирургия, 1997, 1, с.13-16

    1. Салтиров, Ил., Патрашков Т, Генадиев Цв. 

Сравнително проучване на резултатите от лечението на напреднал карцином на простатата с Decapeptyl  и орхиектомия.

Урология, 1998, 4, 3, с. 83-86.

    1. Генадиев Цветин 

Лапароскопска тазова лимфна дисекция – първи резултати

Онкологос, 2003, 4, с. 42-47

    1. Генадиев Цветин

Първи случай на лапароскопска операция в нашата урологична практика

Урология, 2003, 9, 4, с.114-115

    1. Генадиев Цветин

Трансректална пункционна биопсия на простатата

Урология, 2004, 10, 3, с.71-74

    1. Бончева М, Генадиев Цв., Петров П, Н. Халачев, Д. Гайдаров, Е. Наков

Диагностична чувствителност и диагностична специфичност на ПСА съотношение

Мединфо, 2005,7, с. 9-10

    1. Генадиев Цветин

Лапароскопия в урологията

Хирургия, 2006,2, с. 38-41 

    1. Генадиев Цв, Д. Гайдаров, В. Велева, П. Делийски, П. Петров

Лапароскопска нефропексия-  първи случай в нашата практика

Урология, 2006, 12, 3, с. 93-94.

    1. Генадиев Цветин, Валя Велева, Даниел Гайдаров, Елена Ковачева*

Инконтиненция на урината след радикална простатектомия

Кинезитерапия, 2006,4, с. 28-33

    1. Генадиев Цветин, Маргаритка Бончева*, Петър Петров

Съотношението свободен-тотален простатоспецифичен антиген в диагностиката на простатния карцином

Урология, 2006, 12, 4, с.118-121

    1. Генадиев Цв., Д. Гайдаров, В. Велева, И. Ханджиев, П. Петров

Лапароскопска тазова лимфна дисекция – метод за стадиране на карцином на простатата

Хирургия, 2007, 6, с.13-7.

    1. Генадиев Цветин, Валя Велева, Даниел Гайдаров, Петър Петров, Марин Пенков*

Екстракорпорална литотрипсия при лечение на конкременти в подковообразен бъбрек

Актуална нефрология, 2007,7, 3-4, с.18-21

    1. Генадиев Цв., Д. Гайдаров, В. Велева, П. Петров

Лапароскопска радикална простатектомия – първи случаи в нашата практика

Медицински преглед(хирургични заболявания), 2007, 4, с. 10-16

    1. Генадиев Цветин

Лапароскопска радикална простатектомия

Уронет, 2007, 2, с. 11-15.

16. Генадиев Цветин

Радикална лапароскопска простатектомия при простатна интраепителиална неоплазия – случай от нашата практика.

Уронет, 2007,3, с. 15-18

    1. Генадиев Цветин, Даниел Гайдаров, Валя Велева, Петър Петров

Трансректална ултразвукова пункционна биопсия на простатата

Съвременна медицина, 2007,5-6, с. 38-41

    1. Генадиев Цветин

Отворена срещу лапароскопска радикална простатектомия

Съвременна медицина, 2008,59,1, с. 47-51

    1. Генадиев Цветин, Даниел Гайдаров, Валя Велева, Петър Петров

Лапароскопска трансперитонеална ексцизия на бъбречна киста – първи пет случая в нашата практика.

Български Медицински Журнал,  2008, 1, с. 58-60

    1. Генадиев Цветин, Даниел Гайдаров, Валя Велева

Пневмоперитонеум при урологични лапароскопски операции

Български Медицински Журнал, 2008, 2, с. 80-83

    1. Генадиев Цв., Д. Гайдаров, В. Велева, П. Петров

Лапароскопска трансперитонеална нефректомия – първи два случая в нашата практика.

Урология, 17-19; том 14, бр. 1/2008

    1. Генадиев Цветин

Ролята на клиничния стадий и простатната биопсия за предсказване на тазови лимфни метастази при карцином на простатата

Урология, 2008, 14, 3, с.79-84

    1. Генадиев Цветин

Ролята на простатоспецифичния антиген за предсказване на лимфни метастази при карцином на простатата

Уронет, 2008, 1,1, с. 5-9.

    1. Генадиев Цветин

Лапароскопска тазова лимфна дисекция при карцином на простатата

Уронет,  2008, 1, 2, с. 5-14.

    1. Генадиев Цветин

Лапароскопски операции при кисти на бъбрека, нефроптоза и хидронефроза

Актуална нефрология, 2008, 8, 1, (27), с. 3-13

    1. Генадиев Цветин

Екстракорпорална литотрипсия под ехографски контрол

Актуална нефрология, 2008,8, 1(27), с.14-16 

    1. Генадиев Цветин

Симптоматично лимфоцеле след лапароскопска тазова лимфна дисекция – случай от практиката

Медицински преглед(хирургични заболявания), 2008, 2, с.45-48

    1. Генадиев Цв., Д. Гайдаров, В. Велева, И. Ханджиев и П. Петров

Методи за хемостаза при урологични лапароскопски операции в малкия таз

Медицински преглед(хирургични заболявания), 2008, 3, с.14-19

    1. Генадиев Цв., Д. Гайдаров и В. Велева

Нашият 5-годишен опит с урологични лапароскопски операции

Медицински преглед(хирургични заболявания), 2008, 3, с. 20-27

    1. Генадиев Цв., Д. Гайдаров, В. Велева, П. Петров

Лапароскопска радикална цистектомия и деривация на урината – първи три случая в нашата практика

Спешна медицина, 2008,15, 3, с.124-126

    1. Genadiev Tsvetin Tr. 

Laparoscopic radical prostatectomy: initial 22 cases in Bulgarian urological practice

Acta Medica Bulgarica, 2008,1, 43-46

    1. Генадиев Цветин

Ретроперитонеоскопия при лечението на бъбречни конкременти

Актуална нефрология, 2009, 9, 1, с. 6-10

    1. Генадиев Цв., Гайдаров Д., Велева В.

Ендоскопска екстраперитонеална радикална простатектомия – първи резултати

Уронет” 2009, 1, с.5-7.

    1. Генадиев Цветин

Ретроперитонеоскопски бъбречни операции. 

Български Медицински Журнал, 2009, 3, 1; с. 55-57.

    1. Генадиев Цв., П. Делийски

Рак на простатата – съвременна диагностика и лечение

Medinfo, 2009, 7, с. 5-6

    1. Генадиев Цв.

Сравнителен анализ на оперативните резултати от лапароскопската трансперитонеална и екстраперитонеална радикална простатектомия.

Медицински преглед(хирургични заболявания), 40, 2009, 3, с. 3-9

    1. Ts. Genadiev, D. Gaidarov, and V. Veleva. 

Laparoscopic radical prostatectomy- first results in Bulgarian urological practice

Acta Medica Bulgarica, 2009,1, 33-37

    1. Генадиев Цветин, Гайдаров Даниел, Велева Валя, Петров Петър

Ендоскопска екстраперитонеална екстракция на конкременти от пикочен мехур – ендоскопско „Sectio alta”

Уронет, 2009,2, 18-22

    1. Ц. Генадиев 

Ендоскопска резекция на бъбречни кисти – трансперитонеален и екстраперитонеален достъп. 

Български Медицински Журнал, 2009,4, 53-57 

    1. Генадиев Цветин

Значението на предишни отворени операции при извършване на ендоскопска екстраперитонеална радикална простатектомия

Уронет, 2009,3, 18-22

    1. Гайдаров Д. Генадиев Ц., Велева В., Петров П.

Бифиден уретер със сляпо завършващ клон и конкременти в дисталната част, лекувани с уретероскопия и ултразвукова литотрипсия – случай от нашата практика

Актуална нефрология, 2010, 9, 2, 10-13

    1. Ц. Генадиев 

Възможностите на лапароскопията в урологията

Gpnews, 2010, 2, 7-12

    1. Ц. Генадиев 

Карцином на простата

Медицински преглед(хирургични заболявания), 41, 2010, 2, 8-11

    1. Генадиев Цв.

Контрастно усилена ехография за мониторинг в реално време на интерстициална лазерна термална терапия при фокално лечение на рака на простатата

Медицински преглед(хирургични заболявания), 41, 2010, 3, с. 42-44

    1. Naydenov CL, Kirazov EP, Kirazov LP, Genadiev TT.

New approach to calculating and predicting the ionic strength generated during carrier ampholyte isoelectric focusing

J Chromatogr A. 2006 Jul 14;1121(1):129-39.

    1. Цв. Генадиев, В. Велева, Д. Гайдаров, П. Петров, П. Делийски, М. Кайцанов      и С. Манчев

Трансректална пункционна простатна биопсия под ехографски контрол      – оперативна техника и резултати от 320 случая

Български Медицински Журнал, 2010, 4, с. 45-48

    1. Ц. Генадиев, Валя Велева, Даниел  Гайдаров

Брахитерапия за лечение на простатен карцином в българската урологична практика

Gpnews, 2011

    1. Д. Гайдаров, Ц. Генадиев и  В. Велева

Биполярна трансуретрална резекция на простатата – начален опит

Медицински преглед(хирургични заболявания), 1, 2011, с. 3-8

    1. Ц. Генадиев

Трансуретрална резекция при инвазивен преходноклетъчен карцином на пикочния мехур

Български Медицински Журнал, 5, 2011, 1, 47-49

    1. Tsvetin Genadiev

Laparoscopic Extraperitoneal Approach for Urinary Bladder Stones Removal – A New Operative Technique

Laparoscopy – An Interdisciplinary Approach, Edited by Ivo Meinhold-Heerlein, InTech, September 2011

    1. Ц. Генадиев

Лапароскопската радикална простатектомия – първи 60 случая  в    нашата практика

Български Медицински Журнал, 4, 2011, 

    1. Цветин Генадиев 

Лапароскопска и Робот-асистирана радикална простатектомия

Учебна книга. Клинично поведение при простатен карцином, 2012; стр.97-100

    1. Цв. Генадиев, М. Георгиев

Принцип на отсрочено лечение при локализиран простатен карцином –   начин на употреба

Учебна книга. Клинично поведение при простатен карцином, 2012; стр.79-84

    1. Dunev V., Rachev I., Kolev N., Stratev S., Genadiev T., Filipov E., Kotsev R., Panaiotov P., Atanasov B., Al-Shargabi F., Genov P.

Use of meshed split-thickness skin grafts in patients with parafinoma of male genitalia.

Eur Urol Suppl 2012; 11(4):138

    1. Kolev N., Kotsev R., Genadiev T., Dunev V., Tonchev P., Atanasov B., Al-Shargabi F., Stratev S.

Sentinel Lymph node dissection for clinically localized prostate cancer: comparison between two techniques

Eur Urol Suppl 2012; 11(4):142

    1. Nedev K., Veleva V., Genadiev T., Petkova E., Parvanova V., Balabanova A., Korovesi E., Gaydarov D.

HDR Brachytherapy as a boost to external beam radiation for intermediate and high risk prostate cancer: early experience from specialized hospital for active treatment in oncology Sofia

Eur Urol Suppl 2012; 11(4):142

    1. Генадиев Цв, Колев Н., De Cobelli O. 

Роботизирана хирургия в урологията. XVII Национална конференция по хирургия. 

Лапароскопска/видеоасистирана торакоскопска или

конвенционална хирургия – препоръки, подкрепени с доказателства. 

Сборник доклади. 2012 Глава IX, стр. 654-657

    1. Ганев Т, Н.Евтимов, Л.Петкова, Цв.Генадиев, Т.Стателов, В.Стамболийски 

Лапароскопска екстраперитонеална радикална простаектомия – първи резултати 

Уронет 3’2012

    1. Цветин Генадиев 

Трансректална ехография

Поведение при простатен карцином

Клинично ръководство, основано на доказателства, 2012, стр24.

    1. Александър Хинев, Цветин Генадиев

Дигитално Ректално изследване на простатата

Поведение при простатен карцином

Клинично ръководство, основано на доказателства, 2012, стр19-20.

    1. Александър Хинев, Цветин Генадиев

Разширена тазова лимфна дисекция

Поведение при простатен карцином

Клинично ръководство, основано на доказателства, 2012, стр75-80.

    1. Марин Георгиев, Цветин Генадиев

Локално лечение 

Поведение при простатен карцином, Клинично ръководство, основано на доказателства, 2012, стр85-87.

    1. Цветин Генадиев

Хирургично поведение при биохимична прогресия след лъчелечение

Поведение при простатен карцином, 

Клинично ръководство, основано на доказателства, 2012, стр 90-92.

    1. Камен Недев, Цветин Генадиев

Трансперинеална брахитерапия

Поведение при простатен карцином, Клинично ръководство, основано на доказателства, 2012, стр 97-99.

    1. Н. Колев, В. Дунев, С. Стратев, Р. Коцев, П. Панайотов, Цв. Генадиев, С. Илиев, П. Тончев

Парафином на мъжките гениталии – статистически данни

Уронет, 2012, 5, 24-27

    1. Колев Н, В. Дунев, С. Стратев, Р. Коцев, Цв. Генадиев, П.Тончев, С. Илиев. 

Функционални резултати след пластики по повод парафином на мъжките гениталии. 

Урология и ендоурология, 2012 т.18, бр. 4, 96-100

    1. Н. Колев, Цв. Генадиев, Отавио Де Кобели

Робот-асистирана радикална простатектомия – ранни резултати

Уронет, 2012, 5, 28-33

    1. Генадиев Цв, Н. Колев, OttavioDe Cobelli*, Д. Гайдаров.

Робот-Асистирана Радикална Простатектомия – литературен обзор и начални резултати в Българската урологична практика.

БМЖ VI, 2012 № 3, 55-57

    1. Колев Н, В. Дунев, Цв. Генадиев, П. Генов. 

Странгулация на половия член от пластмасова бутилка. 

Уронет, 2013 том 1, брой 1, стр. 18-20

    1. Цветин Генадиев, Рафаел Мирчов, Михаил Колев 

Лапароскопски операции по карцином на простатата и при доброкачествена хиперплазия на простатата

Медпост 2015г, 10, 22-25

    1. Цветин Генадиев, Рафаел Мирчов, Михаил Колев 

Урологични операции с тулиев лазер – клиничен опит

Медпост 2015г, 10, 26-27

    1. Цв. Генадиев. 

Ролята на биопсичната техника за избора на лечение при рака на простатната жлеза – клиничен опит

Медицински преглед, 2018, 54, 2, 42-45 

    1. Цв. Генадиев. 

Дейност и отговорности на медицинската сестра при пациенти за биопсия на простата.

Сестринско дело, 50, 2018, №1, 31-33

    1. Цветин Генадиев, Кристиан Христов, Даниел Гайдаров

Биопсия на простатната жлеза в ежедневната практика – цел, показания, противопоказания, оперативна техника, усложнения и резултати.

GP news, 6, 216, 2018, 17-18.

    1. Цветин Генадиев, Кристиан Христов, Даниел Гайдаров

Уринен генетичен тест SelectMDx за диагностика на рак на простатната жлеза – начален клиничен опит.

GP news, 6, 216, 2018, 24-26.

    1. Цветин Генадиев, Даниел Гайдаров, Кристиан Христов

Лечение на стриктура на уретрата след лъчетерапия и след лапароскопска радикална простатектомия– клиничен опит.

БМЖ XII, 2018, 1, 42-45

77. Цветин Генадиев, Кристиан Христов

Ролята на Простатоспецифичния антиген в ежедневната диагностична практика – клиничен опит. 

БМЖ XII, 2018, 1, 38-41

                              78. Цветин Генадиев, Кристиан Христов, Даниел Гайдаров

Приложение на молекулярен уринен тест SelectMDx за карцином на простатата в нашата практика – начален опит

БМЖ XII, 2018, 2, 43-46

79. Ц. Генадиев, Й. Томов

Лапароскопска радикална простатектомия без лимфна дисекция – клиничен опит от 100 последователни случая

Български медицински журнал XIII, 2019, No 2, стр. 27-31

80. Introductory Chapter: Prostatectomy – Challenge in the Past and Today

Book Prostatectomy

By Tsvetin Trifonov Genadiev

81. Endoscopic Extraperitoneal Transvesicocapsular Adenomectomy of Prostate (EETAP): A New Operative Method with an Innovative Learning Protocol for Its Performance

Book Prostatectomy

By Tsvetin Trifonov Genadiev

Авторство в учебници и монографии

 

„Лапароскопска урология” – 2008 – монография

Автор: Цветин Генадиев

Под редакцията на проф. П. Панчев и проф. Ст. Чакъров

 

Съавторство

1. “ Оперативна урология” – 2006, учебник – П. Панчев, Т. Патрашков

 

2 Laparoscopic Extraperitoneal Approach for Urinary Bladder Stones Removal – A New Operative Technique

By Tsvetin Genadiev, Глава от книга Laparoscopy – An Interdisciplinary Approach
ISBN 978-953-307-299-9
Edited by: Ivo Meinhold-Heerlein
Publisher: InTech, September 2011

 

Редактор на книга:

Prostatectomy

Published: May 29th 2019

DOI: 10.5772/intechopen.73923

ISBN: 978-1-83880-685-9

Участие в научни проекти

1. Ръководител на научен колектив от УБ „Лозенец”, София, за участие в Научен проект номер RHF-01-0135/2008 г., финансиран от Министерство на образованието, науката и младежта за въвеждане на нов за България метод за лечение на простатен карцином – високодозова интерстициална брахитерапия на простатата.

2. Ръководител на Научен проект за създаване на нов лазер в урологията. Номер на проекта DDVU-02-105/2010 г. Финансиран от МОН

3. Участие в научен проект за дистанционно обучение, МУ Плевен.

Участие в научни форуми в страната и извън страната

 

XIII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО УРОЛОГИЯ, 30 май– 01 юни 2019 г., хотел Риу Правец

Уринен неинвазивен генетичен тест SelectMDX за диагностика на простатата – начален клиничен опит

Цветин Генадиев, Кристиан Христов, Даниел Гайдаров, Отделение по Урология, Болница Вита, София

 

XIII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО УРОЛОГИЯ, 30 май– 01 юни 2019 г., хотел Риу Правец

Ендоскопска Екстраперитонеална Трансвезикокапсуларна Аденомектомия на Простатата (EETAП) – нов оперативен метод

Цветин Генадиев, Отделение по Урология, МБАЛ Вита, София

 

IX Нац Конгрес по Урология 4-6 юни 2015г Равда

Лапароскопска радикална простатектомия – 10 годишен клиничен опит

Цветин Генадиев, Рафаел Мирчов, Тихомир Савчев *, Росен Тушев ** 

МБАЛ Вита, Отделение по урология, Отделение по акушерство и гинекология *, Отделение по хирургия ** София

 

IX Нац Конгрес по Урология 4-6 юни 2015г Равда

Лазерна вапоризация, резекция и енуклеация на простата с тулиев лазер – начален клиничен опит

Цветин Генадиев, Рафаел Мирчов, МБАЛ Вита, Отделение по Урология, София

 

Варненски урологични дни септ 2014г

Лапароскопска урология – 10 годишен опит

Цветин Генадиев, Болница Вита, София

 

Варненски урологични дни септ 2014г

Робот-асистирана радикална простатектомия – резултати от първите 22 операции

Колев Н, Ц. Генадиев, В. Дунев, Б. Атанасов, Р. Коцев, Ф. Ал-Шаргаби

 

1ST SEERSS INTERNATIONAL CONGRESS IN ROBOTIC SURGERY, 30 November-2 December 2012, Grand Resort, Limassol, Cyprus

Robot – assisted radical prostatectomy – initial experience in Bulgarian urological practice

Genadiev Tsvetin Trifonov

 

EAU 8th South Eastern European Meeting (SEEM) 26-27 октомври 2012г. София

Use of meshed split-thickness skin grafts in patients with parafinoma of male genitalia.

Dunev V., Rachev I., Kolev N., Stratev S., Genadiev T., Filipov E., Kotsev R., Panaiotov P., Atanasov B., Al-Shargabi F., Genov P.

 

EAU 8th South Eastern European Meeting (SEEM) 26-27 октомври 2012 София

Sentinel Lymph node dissection for clinically localized prostate cancer: comparision between two techniques

Kolev N., Kotsev R., Genadiev T., Dunev V., Tonchev P., Atanasov B., Al-Shargabi F., Stratev S.

 

EAU 8th South Eastern European Meeting (SEEM) 26-27 октомври 2012 София

HDR Brachytherapy as a boost to external beam radiation for intermediate and high risk prostate cancer: early experience from specialized hospital for active treatment in oncology Sofia

Nedev K., Veleva V., Genadiev T., Petkova E., Parvanova V., Balabanova A., Korovesi E., Gaydarov D.

 

6th Meeting with International Participation 26-27 October 2012 Pleven, Bulgaria

Prostate Cancer – Treatment Strategies 

Tsvetin Genadiev

 

ІІІ Национална конференция МОРЕ 2012г. 11-13.10.2012г. Варна

Принцип на отсрочено лечение при локализиран простатен карцином – начин на употреба

Цв. Генадиев, М. Георгиев

 

ІІІ Национална конференция МОРЕ 2012г. 11-13.10.2012г. Варна

Лапароскопска и Робот-асистирана радикална простатектомия

Цветин Генадиев 

 

XVII Национална конференция по Хирургия 11-14.10.2012г. Варна, Слънчев ден

Роботизирана хирургия в Урологията

Цветин Генадиев, Николай Колев, Ottavio De Cobelli*

 

ХХІVВарненски урологични дни 13-15 септевмри 2012г.

Значението на лапароскопията за кривата на обучение при робот-асистираната радикална простатектомия

Цветин Генадиев, Николай Колев, Владислав Дунев, Ottavio De Cobelli*

 

ХХІVВарненски урологични дни 13-15 септевмри 2012г.

Роботизирана радикална простатектомия – начален опит

Николай Колев, Цветин Генадиев, Владислав Дунев, Ottavio De Cobelli*

 

ХХІVВарненски урологични дни 13-15 септевмри 2012г.

Роботизирана радикална простатектомия – начален опит в българската урологична практика

Николай Колев, Цветин Генадиев, Владислав Дунев

 

ХХІVВарненски урологични дни 13-15 септевмри 2012г.

Рядък случай на фрактура на половия член с ангажиране на кавернозните и спонгиозното тела

Вл. Дунев, Н. Колев, Ц. Генадиев, П. Панайотов, П. Генов, Й. Томов

 

The National symposium with international participation  Progress in Uro-Oncology 3rd edition  13-15 09.2012 Cluj-Napoca, Romania

Robotic urologic surgery – the Bulgarian experience.

Tsvetin Genadiev

 

VIII Национален Конгрес по Онкология с международно участие 10-13.11.2011г. Резиденция „Бояна” София

Класически методи за минимално инвазивно лечение на простатен карцином в българската медицинска практика 

Цветин Генадиев

 

ХХІІІ Варненски Урологични Дни 15-17.09.2011г.

Невросъхраняваща Ендоскопска Екстраперитонеална Радикална Простатектомия – нсЕЕРПЕ – оперативна техника и начални резултати 

Цветин Генадиев, Валя Велева, Даниел Гайдаров

 

ХХІІІ Варненски Урологични Дни 15-17.09.2011г.

Ретроперитонеоскопска енуклеация на бъбречен тумор и резекция на солитарна бъбречна киста – първи случай от нашата практика 

Цветин Генадиев, Валя Велева, Даниел Гайдаров, Севдалин Манчев, Петър Петров

 

ХХІІІ Варненски Урологични Дни 15-17.09.2011г.

ВИСОКОДОЗОВА  ИНТЕРСТИЦИАЛНА БРАХИТЕРАПИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА КАРЦИНОМ НА ПРОСТАТАТА – HIGH DOSE RATE /HDR/ BRACHYTHERAPY – ОПЕРАТИВНА ТЕХНИКА И НАЧАЛНИ РЕЗУЛТАТИ

Цветин Генадиев, Валя Велева, Даниел Гайдаров 

 

ХХІІІ Варненски Урологични Дни 15-17.09.2011г.

Ретроперитонеоскопски операции на бъбрек и уретер – нашият опит

Валя Велева, Цветин Генадиев, Даниел Гайдаров, Петър Петров, Петър Делийски, Младен Кайцанов, Севделин Манчев

 

ХХІІІ Варненски Урологични Дни 15-17.09.2011г.

Клиничен опит между биполярната и класическата монополярна трансуретрална резекция на простатата

Даниел Гайдаров, Цветин Генадиев, Валя Велева, Петър Петров, Младен Кайцанов, Севдалин Манчев

 

Third Bulgarian Workshop with practical session in Robotic Gynecology and Urology

The IXth International Workshop on da Vinci Surgery in SEE at Telecommunication Endoscopic Center, Medical University – Pleven, Bulgaria 18 May- 20 May 2011 

Доклад: Minimally invasive prostate carcinom therapy – our practice

Tsvetin Genadiev

 

ХХІІ Варненски урологични дни 16-18.09.2010

Лапароскопска радикална простатектомия – 5 годишен опит

Цветин Генадиев, Даниел Гайдаров, Валя Велева, Младен Кайцанов, Севделин Манчев, Петър Делийски, Петър Петров 

 

ХХІІ Варненски урологични дни 16-18.09.2010

Трансректална пункционна простатна биопсия – оперативна техника и резултати от 320 случая

Цветин Генадиев, Валя Велева, Даниел Гайдаров, Петър Петров, Петър Делийски, Младен Кайцанов, Севделин Манчев

 

ХХІІ Варненски урологични дни 16-18.09.2010

Ендоскопско лечение на уролитиазата – 8 годишен опит

Валя Велева, Цветин Генадиев, Даниел Гайдаров, Петър Петров, Петър Делийски, Младен Кайцанов, Севделин Манчев

 

ХХІІ Варненски урологични дни 16-18.09.2010

Въвеждане на нов за България метод за лечение на карцином на простатата – високодозова интерстициална брахитерапия – съобщение

Веселина Първанова,  Камен Недев,  Румен  Георгиев,  Ана  Балабанова,  Милка Георгиева,  Красимир Катерински – СБАЛ по Онкология-ЕАД София

Цветин Генадиев, Даниел Гайдаров, Валя Велева – УБ „Лозенец” София

Женя Василева, Десислав Стоянов – НЦРРЗ София

Professor Ulf W Tunn-Director of the Department of Urology Klinikum Offenbach Germany Prof.Dr. Martin R. Berger Department of Toxicology and Chemotherapy Heidelberg, Germany

 

„ІІ ри семинар в практическа сесия по роботизирана хирургия в гинекологията и урологията” и 

„Vти международен семинар по роботизирана хирургия за югоизточна Европа” от 10.052010г. до 12.05.2010г. 

Със специалното участие на проф Анджело Маджони, Италия

Доклад: From laparoscopy to Robotic urology –

Tsvetin Genadiev

 

15-ти Национален симпозиум по урология Сандански 3-5 юни 2010

Биполярна трансуретрална резекция на простатна жлеза – начален опит

Даниел Гайдаров Цветин Генадиев, , Валя Велева, Петьр Петров

 

14-ти Национален симпозиум по урология Сандански 4-6 юни 2009

Ендоскопска екстраперитонеална екстракция на конкременти от пикочен мехур – ендоскопско “Sectio alta” – нова алтернатива на класическата операция.

Цветин Генадиев, Даниел Гайдаров, Валя Велева, Петьр Петров

 

14-ти Национален симпозиум по урология Сандански 4-6 юни 2009

Ендоскопска екстраперитонеална радикална простатектомия – първи резултати

Цветин Генадиев, Даниел Гайдаров, Валя Велева, Петьр Петров

 

14-ти Национален симпозиум по урология Сандански 4-6 юни 2009

Бифиден уретер със сляпо завършващ клон и конкременти в дисталната част, лекувани с уретероскопия и ултразвукова литотрипсия – случай от нашата практика.

Гайдаров Д, Генадиев Ц, Велева В, Петров П.

 

XX Варненски юбилейни урологични дни гр. Св Влас, 18-20.09.2008

Нашият 5 годишен опит с лапароскопски урологични операции

Цветин Генадиев, Даниел Гайдаров, Валя Велева, Иван Ханджиев, Младен Кайцанов, Петър Делийски, Петър Петров

 

XX Варненски юбилейни урологични дни гр. Св Влас, 18-20.09.2008

Трансректална пункционна биопсия на простатата под ехографски контрол 

Цветин Генадиев, Даниел Гайдаров, Валя Велева, Иван Ханджиев, Младен Кайцанов, Петър Делийски, Петър Петров

 

12ти Национален симпозиум по Урология гр. Сандански 14-16 юни 2007

Лапароскопска радикална простатектомия – наши резултати

Цв. Генадиев, Д. Гайдаров, В. Велева, И. Ханджиев, П. Петров

 

Заболявания на отделителната система 21-22 април 2007г В. Търново

Екстракорпорална литотрипсия на бъбречнокаменната болест при аномалии на пикочо-отделителната система – нашия опит.

Цв. Генадиев, Д. Гайдаров, В. Велева, И. Ханджиев, П. Петров

 

Заболявания на отделителната система 21-22 април 2007г В. Търново

Лапароскопска тренсперитонеална нефректомия и лапароскопска трансперитонеална бъбречна кистектомия – първи случаи от нашата практика.

Цв. Генадиев, Д. Гайдаров, В. Велева, И. Ханджиев, П. Петров

 

Заболявания на отделителната система 13-15 април 2006г В. Търново

Ларароскопска нефропексия – случай от практиката

Цв. Генадиев, Д. Гайдаров, В. Велева, П. Петров

 

Заболявания на отделителната система 13-15 април 2006г В. Търново

Нашия опит от екстракорпоралната литотрипсия при бъбречнокаменната болест

В. Велева, Цв. Генадиев, М. Минков, Д. Гайдаров, Н. Халачев, П. Петров

 

ХVІІ Варненски урологични дни 15-17.09.2005г. гр Варна. Научен урологичен Симпозиум

“Диагностика на простатния карцином” – Доклад. 

Автори: Цв. Генадиев, Д. Гайдаров, В. Велева, Н. Халачев, П. Петров

 

ХVІІ Варненски урологични дни 15-17.09.2005г. гр Варна. Научен урологичен Симпозиум

“Усложнения при различни форми на деривация на урината” – доклад. 

Автори: П. Петров, М.Минков, Ц.Генадиев, Д.Гайдаров, Н.Халачев, В.Велева

 

ХVІІ Варненски урологични дни 15-17.09.2005г. гр Варна. Научен урологичен Симпозиум

“Лапароскопска урология” – доклад. 

Автори: Цв. Генадиев, Д. Гайдаров, В. Велева, Н. Халачев, П. Петров

 

10-ти Национален симпозиум по урология  02-04 юни 2005

“Лапароскопска оперативна техника при радикална простатектомия, цистектомия и нефропексия – наши първи резултати” – Доклад. 

Автори: Цв. Генадиев, Д. Гайдаров, В. Велева, Н. Халачев, П. Петров

 

10-ти Национален симпозиум по урология  02-04 юни 2005

“Лапароскопска трансперитонеална тазова лимфна дисекция” – Доклад. 

Автори: Цв. Генадиев, Д. Гайдаров, В. Велева, Н. Халачев, П. Петров, Р. Кальонски

 

10-ти Национален симпозиум по урология  02-04 юни 2005

“Деривация на урината в сигма резервоар/Майнц 2 процедура/- Доклад. 

АвториП. Петров, М.Минков, Цв. Генадиев, Н.Халачев, Д. Гайдаров, В.Велева. 

 

10-ти Национален симпозиум по урология  02-04 юни 2005

“Диагностична чувствителност и диагностична специфичност на PSA- Ratio” – Постер. 

Автори М. Бончева, Цв. Генадиев, П.Петров, А. Станчева, В.Велева, Н.Халачев, Д. Гайдаров, 

 

22.04.2004 – 24.04.2004г. гр. Боровец –  ІІІ Национална Конференция по Миниинвазивна Хирургия с международно участие.

Доклад  “Лапароскопска тазова лимфна дисекция – метод за стадиране при карцином на простатата”. 

Автор Цветин Генадиев

 

ХV Варненски урологични дни 18-20 Септември 2003г. , Варна

“ Ларапоскопска тазова лимфна дисекция “

Доклад, Филм. 

Автори: Цв. Генадиев, П. Петров, Д. Гайдаров, Н. Халачев.

 

7 ми национален симпозиум по урология 30 май – 01 юни 2002г. Сандански

“ Откриване на ранния простатен карцином „

Доклад. Автор Цв. Генадиев

 

6 ти национален симпозиум по урология 7 – 9 юни 2001г. Сандански.

“ Уретероилеостомия при илеоцистопластика „

Доклад. Автори: П. Делийски, П. Петров, Цв. Генадиев.

 

Шести Национален конгрес по урология 20 – 22. 09. 2000г. София

“ Континентна деривация на урината след цистектомия по метода Майнц ІІ „

Доклад. Автори: П. Петров, Цв. Генадиев.

 

Трети Национален симпозиум с международно участие 11-13 юни 1998г. гр. Сандански

“ Лечение на напредналия карцином на простатната жлеза с Декапептил “

Доклад. Автори Ил. Салтиров, Т. Патрашков, Цв. Генадиев  

 

Х варненски майски урологични дни 7 – 9 май 1998г. Варна

“ Перкутанна нефростомия – метод на избор при обструкция на горния уринарен тракт при туморни процеси “

Доклад. Автори: Д. Драгиев, Ил. Салтиров, Т. Терзиев, Цв. Генадиев.

 

Шести симпозиум  по урология и нефрология 10-12 октомври1996г., гр. Елена

“ Съвременни проблеми при диагнозата на туморите на горния уринарен тракт “

Доклад. Автори: Ил. Салтиров, Т. Терзиев, Цв. Генадиев.

 

Национален конгрес по Анатомия и морфология град Варна 1994г. 

“ Ектопични бъбреци с полюсни ренални артерии и двойни уретери “

Постер. Автори: Б. Исаков, П. Йотовски, Цв. Генадиев